Sunday , April 18 2021
previous arrow
next arrow
Slider
Breaking News
Home / ARTICLES / ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಫಳ್ -ಸಕಾಳಿಕ್ ಚಿಂತಪ್

ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಫಳ್ -ಸಕಾಳಿಕ್ ಚಿಂತಪ್

ಸಕಾಳಿಕ್ ಚಿಂತಪ್

ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಫಳ್

ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ಲೆ ಪ್ರಾಚಿತಾಚೆ ಚಾಳೀಸ್ ದೀಸ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ-ವೊರೆಸಾಂವಾನ್, ತ್ಯಾಗಾನ್ ಆಮಿ ಸಂಪವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಸಮೊಡ್ತಿಚೆಂ ಮಹಾನ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ಫೆಸ್ತ್-ಪಾಸ್ಖ್ ಆಮಿ ಆಚರ್‍ಸಿಲೆಂ. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಆಮಿ ಖುದ್ಧಾನ್ ಭಗ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಹೆರಾಂಕ್‌ಯೀ ಆಮಿ ವಾಂಟೆಲಿ ಕೆಲೆಂ. ಹೆಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ವಿಧಾನ್ ಆಮಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ನಶಿಬ್‌ಚ್ ಸಯ್.
ಲ್ಹಾನ್-ವ್ಹಡ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್-ದುಬ್ಳೊ ಅಸಲೊ ಬೇಧ್-ಭಾವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಥೊಡೆಂ ತರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಸವೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯೆನ್ ದೊಡ್ತೊ ಕರುನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಚೊ ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಖರ್‍ಯಾನ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಅಸಲೆಂ ವ್ಹರ್‍ತೆಂ ಭಾಗ್ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ತಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾನಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಜರೂರ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ, ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂ-ಭಯ್ಣಿಂ ಖಾತಿರ್‌ಯೀ ಮಾಗುಂಕ್ ಆಮಿ ವಿಸರ್‍ಚೆಂ ನಾಕಾ.


ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ, ಮಾಗ್ಣೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್‍ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಮುಖಾರ್ ದವರುಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ.
ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಝುಜಾ ವಿಮಾನಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಪೈಲೆಟ್ ಝುಜ್ ಸಂಪುನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್‍ತಾತಾನಾ, ವಾತಾವರಣ್ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಮುಖ್ಲಿ ವಾಟ್ ದಿಸಾನಾ ಜಾಲಿ. ವಿಮಾನಾಚೆಂ ದಿಕ್ಕ್ ದಾಖವ್ಣೆ ಚಕ್ರ್‌ಯೀ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ ಜಾಲೆಂ. ಜಳವ್ಣೆ ತೇಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಖಾಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ. ವಿಮಾನಾಚೊ ವಿನಾಶ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ತಾಕಾ ದಿಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.
ಅಸಲ್ಯೆ ಸಂಧಿಗ್ದ್ ಆನಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ತೊ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊನಾಚೆರ್ ಏಕ್ ತಾಳೊ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾತಾ, ‘ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಉಲಯ್, ತುಂ ಭಿಯೆನಾಕಾ.’ ವಿಮಾನ್ ಚಾಲಕ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸಬ್ದ್ ಉಲಯ್ಲೊ, ಭಿಂಯಾನ್ ಫಾಂಟ್ರೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ದುಸ್ರೆ ಸಬ್ದ್ ಕಸಲೆಚ್ ಝಳ್ಕಾಲೆನಾಂತ್. ಆತಂಕಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಪರತ್ ಆನಿ ಪರತ್ ತೆಚ್ ಸಬ್ದ್ ಬಡ್ಬಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್, ಧರ್ಣಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸೂಚನಾಂ ದಿಂವ್ಚೊ ತಾಳೊ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಸೂಚನಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ತಾಣೆ ವಿಮಾನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಶಾಬಿತಾಯೆನ್ ತಾಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್ಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ ಧರ್ಣಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸೂಚನಾಂ ದಿಂವ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಚಾಲಕಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಧೈರಾಕ್ ತೊ ಹೊಗೊಳ್ಸಿಲಾಗ್ಲೊ. ‘ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ವಿಮಾನ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಥರಾನ್ ದೆಂವಯ್ತಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ’ಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ತುಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಧೈರಾನ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿನ್ ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ಮಾರ್‍ತಾನಾ ತುಜ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಕ್ ಆನಿ ತುಕಾ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತೊ ದೇವ್ ಕಶೆಂ ಸೊಡ್ತಲೊ?’
‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ’ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಪೈಲಟಾಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲೊ.
ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಚೆರ್ ಅಸಲಿ ಥಿರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸಾಗಿ? ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ’ ಮಾಗ್ಣೆ ಆಮಿ ತವಳ್ತವಳ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್‌ಗಿ? ಜರ್ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಘಟ್ ಆನಿ ಅಚಲ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಆಮಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿನ್ ದೆವಾ ಬಾಪಾಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ತರ್, ತೆದ್ನಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಫಳ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೊಡುನ್ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜರೂರ್ ಆಮಿ ಸಕ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸವ್ಕಸಾಯ್ ಮೆಳ್ತಲಿಚ್.
ಆತಾಂಚ್ಯೆ ಹ್ಯೆ ಆಕಾಂತಾಚ್ಯೆ, ಭಿರಾಂತೆಚ್ಯೆ, ಅಸಹಾಯಕ್ ಆನಿ ಸಂಧಿಗ್ದ್ ಕಾಳಾರ್ ಆಮಿ ದೆವಾಚೆರ್ ನದರ್ ಲಾವ್ನ್ ಲಾಲೆವ್ನ್ ತಾಚಿ ಸಸಾಯ್ ಮಾಗ್ತೇ ಆಸಾಂವ್. ತಾಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಠಿಕ್ಲಾ. ‘ಕೊರೊನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾರಣಾಂತಿಕ್ ವೈರಸ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ವಾರ್‍ಯಾ ವೆಗಾನ್ ವಿಸ್ತಾರುನ್ ಆಸಾ. ಮನಿಸ್ ಮುಸಾಂಪರಿಂ ಮೊರುನ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಗ್ಯಾನ್ ಆನಿ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಕಸಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡಾನಾ ಕಶೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಅಧೀರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಆತಾಂ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಮರ್‍ಣಾಚೊ ಭಯಾನಕ್ ನಾಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ತರೀ ಹ್ಯೆ ಮಾರೆಕಾರ್ ಘಡ್ಯೆ ದೆವಾ ಥಂಯ್ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ದಂಢಳ್ಚೊ ನಾಕಾ. ಮಾಗ್ಣ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ತೊ ಆನಿಕೀ ಮಜ್ಭೂತ್ ಕರುಂಯಾ. ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಣೆಪಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಅಶೆಂ ಘಡ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಖಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಸೊಮ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಥಿರಾಸಣೆನ್ ಆಮಿಂ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಗಾಳ್ ಆನಿ ಕಾಕುಳ್ದಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಸರ್ಗಿಂಚೊ ಬಾಪ್ ಆಮ್ಚೊ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ಚೊನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಫಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತೊ ದಿತಲೊಚ್. ಜಿವಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಸೊಮಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್, ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಸವೆಂ ಸದಾಂ ಸರ್ವದಾಂ ಆಸಾ, ತೊಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಖ್ತಾ ಆನಿ ಶಾಬಿತ್ ಬಂದ್ರಾ ಕುಶಿನ್ ವಾಟ್ ವ್ಹರ್‍ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಘಟ್ ಭರ್ವಸ್ಯಾನ್ ಆಸುನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಕಾಕುಳ್ತಿಚ್ಯೆ ಮಜತೆಕ್ ಧೈರಾನ್ ರಾಕುನ್ ರಾವ್ಯಾಂ ಆನಿ ಹೆರಾಂ ಸವೆಂ ಮೊಗಾನ್ ಜಿಯೆವ್ಯಾಂ.

- ರೋಶನ್ ಎಮ್. ಕಾಮತ್, ವಾಮಂಜೂರ್

 

About Author:

Roshan M Kamath

ರೋಶನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಕಾಮತ್ (ರೋಶನ್ ಎಮ್. ಕಾಮತ್),ವಾಮಂಜೂರ್- ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚ್ಯೆ ವಾಮಂಜೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಸಬಾರ್ ತಾಲೆಂತಾಂನಿ ಭರ್‍ಲಲೊ ಫಾಂಕಿವಂತ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಮುಖೆಲಿ, ಉತ್ತೀಮ್-ಶ್ಯಾತಿವಂತ್ ಸಂಘಟಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ, ಕವಿ, ಗಾವ್ಪಿ, ‘ಕಾಮೆಲಿ' ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಮಾಜಿ ಸಂಪಾದಕ್, ನಾಟಕ್-ಟಿವಿ-ಫಿಲ್ಮ್ ಕಲಾಕಾರ್, ಅನುಭವಿಕಾರ್‍ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್, ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್‌ವಾಮಂಜೂರ್ ಘಟಕಾಚೊ ತಾಂಕಿವಂತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ದೋನ್ ಆವ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಆನಿ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ಲೊ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್‍ಯಕರ್ತ್. ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ ‘ರೋಶ್‌ಮನ್ ವಾಮಂಜೂರ್.

About Roshan M Kamath

Check Also

To Dad and Mom, with love

Parents are the most wonderful gift we all receive, their love, care and concern are …