Tuesday , March 2 2021
previous arrow
next arrow
Slider
Home / POEMS / ಹಾಂವ್ ಬರೊ!? – Konkani Poem

ಹಾಂವ್ ಬರೊ!? – Konkani Poem

ಹಾಂವ್ ಬರೊ!?

ದೆವಾ....ದೆವಾ.... ತೊ ಆನಿ ಹೊ
ತಾಂಚ್ಯೆ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್
ರಚ್ಲೊಯ್ ತುಂವೆ?

ತೊ ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ಅನ್ನಾಡಿ, ಚೋರ್
ನಾ ತಾಕಾ ಲಜ್, ಮಾನ್
ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾತಾಮೂ!

ಹೊ ಪಳೆ ಲಜ್ಮಾಂಡೊ
ಮರ್‍ಯಾದ್ ವಿಕ್ತಾ, ಹಳ್ಶಿಕ್ ಆಧಾರ್‍ತಾ
ದೆಖ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಬ್ದೆಸ್.

ತಾಕಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಯಾ ಗರೀಬ್ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಜಾತಾ
ಒಟ್ಟಾರೆ ತಾಚೆ ದೀಸ್ ಮಜೆನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆ
ಆತಾಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೆತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಧೊಸ್ತಾ.

ಹೊ ವ್ಹಡ್ ಕಣ್ಣೊಜಿ, ‘ಕಾಂಯ್ ನಾ‘ ಮ್ಹಣ್ ರಡ್ತಾ
ಹಾತ್ ಉಕ್ಲುನ್ ದಿಲೆಂ ತರ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾ
ದೆಕುನ್‌ಚ್, ದಿನಾಸ್ತಾಂ ಹಟಾನ್ ಘಟ್ ರಾವ್ಲಾಂ.

ಹಾಂವ್ ಅಪುಟ್ ನೀಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್
ಖಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ವ್ಹೆತಾಂ, ರಜಾರ್ ಕರ್‍ತಾಂ
ಪುಣ್ ತೆ ಮ್ಹಾಕಾ, ‘ಕುಡ್ಕುಡ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಸಾಂತ್‘ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ತಾತ್.

ತಾಕಾ ದೆಖ್ತಾನಾ ಧಾಡಾಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ
ಹಾಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚೂ ವೊರೊಡ್ ಯೆತಾ
ಅಡ್ಗಂತ್ ಮೊರೊಂ, ಕಾಟಾಂತ್ ಪಡೊಂ ದೊಗ್‌ಯೀ ಪೆಲ್ಯಾನ್.

ಹಾಂವ್ ವೊರೆ ವಿಂಗಡ್ ಆಸಾಂ
ನೊವೆನಾಕ್ ವ್ಹೆತಾಂ, ರೆತಿರ್-ಕುಮ್ಸಾರ್-ಕುಮ್ಗಾರ್ ಚುಕಯ್ನಾ
ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮಾಗಾನಾ
ತರ್, ತಾಕಾ ಯಾ ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾ ದಿಂವ್ ಹಾಂವ್?

ಮ್ಹಾಕಾ ಲೋಕ್ ಬರೊ ಮ್ಹಣಾನಾ ವ್ಹಯ್,
ಪುಣ್ ಮುಖಾರ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಸಲಾಮ್ ಮಾರ್‍ತಾ
ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ? ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ಹಾಂವ್ ಬರೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್!!

ವಿಚಿತ್ರ್ ಹೊ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸುಧ್ರಾನಾ? ಹೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸವಾಲ್
ಜಾಪ್ ಮೆಳಾನಾ ತರೀ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಪರ್ವಾ ನಾ.

ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಹಾಂವ್ ಬದ್ಲಿತಾಂ, ಗಾಂವ್ ಉದ್ಧಾರ್ ಕರ್‍ತಾಂ -
ಅಶೆಂ ಭಾಷಣ್ ಭಿಗ್ದಿತಾಂ, ಲೊಕಾಚೆರ್ ವತ್ತಡ್ ಹಾಡ್ತಾಂ
ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಬದ್ಲಾನಾ,
ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆ ಬದ್ಲುಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಚ್ ನಾ,
ಹಾಂವ್ ಬರೊಚ್ ಆಸಾಂ ನ್ಹಯೇ!?

ತಕ್ಷಣ್ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಾಕಾ
ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಸೆರ್ಮಾಂವಾಚೊ-
‘ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ವತಾಕ್ ಬದ್ಲಿ, ಸಂಸಾರ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಬದಲ್ತಲೊ .‘

- ರೋಶನ್ ಎಮ್. ಕಾಮತ್, ವಾಮಂಜೂರ್

 

About Author:

Roshan M Kamath

ರೋಶನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಕಾಮತ್ (ರೋಶನ್ ಎಮ್. ಕಾಮತ್),ವಾಮಂಜೂರ್- ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚ್ಯೆ ವಾಮಂಜೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಸಬಾರ್ ತಾಲೆಂತಾಂನಿ ಭರ್‍ಲಲೊ ಫಾಂಕಿವಂತ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಮುಖೆಲಿ, ಉತ್ತೀಮ್-ಶ್ಯಾತಿವಂತ್ ಸಂಘಟಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ, ಕವಿ, ಗಾವ್ಪಿ, ‘ಕಾಮೆಲಿ' ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಮಾಜಿ ಸಂಪಾದಕ್, ನಾಟಕ್-ಟಿವಿ-ಫಿಲ್ಮ್ ಕಲಾಕಾರ್, ಅನುಭವಿಕಾರ್‍ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್, ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್‌ವಾಮಂಜೂರ್ ಘಟಕಾಚೊ ತಾಂಕಿವಂತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ದೋನ್ ಆವ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಆನಿ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ಲೊ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್‍ಯಕರ್ತ್. ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ ‘ರೋಶ್‌ಮನ್ ವಾಮಂಜೂರ್.

About Roshan M Kamath

Check Also

CORONA- When it’s all Gone

In the midst of the chaos, hustle and bustle There was a sudden silence. The …