Tuesday , September 29 2020
previous arrow
next arrow
Slider
Home / ARTICLES / ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ’ಪ್ಯಾಕೇಜ್’ – Konkani Poem

ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ’ಪ್ಯಾಕೇಜ್’ – Konkani Poem

ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ’ಪ್ಯಾಕೇಜ್’

 

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಪಿಡೆಚಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಆಕ್ರಮಣಾನ್
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಚೊ ಆದೇಶ್ ಮಾನುನ್
ತಾಳ್ಯೊ ಪೆಟೊನ್, ಬೊಶಿಯೊ ಬಡವ್ನ್, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಜಳವ್ನ್,
ಲೋಕ್ ಜಾಲೊ ಘರಾ ಭಿತರ್’ಚ್ ಲಾಕ್-ಡೌನ್
ಲಾಕ್-ಡೌನ್ ಗೆಲೆಂ ವಿಸ್ತಾರೊನ್..
ಘರಾ ಬಸೊನ್ ಥಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್,
ಆರ್ಥಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್
ಮೋದಿ ಸಾಯ್ಭಾನ್ ಆನಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿನ್
ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲಿ ’ಪ್ಯಾಕೇಜ್’, ಕರುಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ್

ಪ್ಯಾಕೇಜಿ ಭಿತರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್
ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪ್ಯಾಕೇಜಿ ಭಿತರ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್
ಖೈಂಚಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಣಾಕ್? ಸರ್ಕಾರಾ ಮಧೆಂಚ್ ಘುಸ್ಪಡ್!
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ಪೈಶೆ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ
ರೈತ್ ಆನಿಂ ಕಾಮೆಲಿ ವರ್ಗಾಕ್ ನಿರಾಸ್
ಲೋನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆವ್ಕಾಸ್
ಪಾಟಿಂ ಬಾಂದ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್ ಬಾಂದ್ಪಾಸ್

ಪೈಶೆ ಕಮಾಂವ್ಚಿ ಝರ್ ಸುಕ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್
ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಕಾಮ್ ನಾಂ ಜಾಲಾಂ ಸಬಾರಾಂಕ್
ಸಾಂಬಾಳ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಘ್ಹರ್ ಭಾಡೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ
ಹಪ್ತ್ಯಾಚೆಂ ರೇಶನ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಪೈಶೆ ಪಾವಾನಾಸ್ತಾಂ
ಮುಖ್ಲಿ ವಾಟ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಖಂತಿನ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್
ನೀಜ್ ಪರಿಹಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕಾತ್ ಗಿ ಆಮ್ಚೊ ಸರ್ಕಾರ್?

****

-ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಜೆ. ಲಸ್ರಾದೊ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್.

 

 

About Author:

Charles James Lasrado

Charles James Lasrado is a native of Valencia Parish, Mangalore. He is a Civil Engineer in profession and has own business in Bengaluru. He is a Member of KONCAB Association and KE, Bengaluru.

About Charles James Lasrado

Check Also

ಉಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ್ವ್ಯಾ, ಯೆ ಪಾಟಿ೦ ಘರಾ – Konkani Poem

ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಭಾ೦ದುನ್ ಘೊ೦ಟೆರ್ | ಉಬೊನ್ ಗೆಲಾ೦ಯ್ ಪಾರ್ವ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಜೊವ್ನ್ ರಾವ್ಳೆರ್ | ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲಾ೦ …