Friday , September 17 2021
FKCA_01
FKCA_02
FKCA_06
previous arrow
next arrow
Home / POEMS / ಥೊಡ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ- Konkani Poem

ಥೊಡ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ- Konkani Poem

ಥೊಡ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ 👏👏

ತಾಳಿಯಾಂಕ್,
ಚಡ್ ಭುಲನಾಕಾ,
ಆವಾಜ್ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೊ
ತರೀ ಮಕ್ಸದ್ ವೆವೆಗ್ಳೊ!
********************
ತಾಳಿಯಾಂಚೆ ಅಮಾಲ್,
ಚಡಯ್ನಾಕಾ ತಕ್ಲೆಕ್,
ಗಾಳಿ ಶಿರಾಪ್ ಮೆಳ್ತೆಲ್ಯೊ,
ಪಿರ್ವೊಂಕ್!
************************
ತಾಳಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್,
ಭುಲೊನ್ ,
ಭಾಷಣ್ ಲಾಂಬಯ್ನಾಕಾ,
ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾಣಾ ಜಾ!
*********************
ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಳಿಯೊ
ಮೆಳ್ನಾಂತ್ ಸದಾಂ,
ಕರಿನಾಕಾ ಖಂತ್,
ಥೊಡೆ ಹಾತ್ ಕಾತ್ರುನ್
ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾತ್!
**********************
ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ಲಲ್ಯಾ
ಹಾತಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಬ್ಧನಾಕಾ,
ತಿದ್ವುಂಕ್ ಮಾರ್ ದಿಲ್ಲೆ ಹಾತ್,
ವಿಸ್ರನಾಕಾ!
✒️ ರಾಯನ್, ನೀರುಮಾರ್ಗ

 

About Author:


Rayan Miranda, Neermarga

Rayan Miranda, Neermarga  is  young and talented writer and poet from Neermarga, Mangalore. He presently working and settled in Bangalore with family. Active member of ICYM and other youth groups, He is also very active member in Konkani Association Activities in Bangalore.

About Rayan Miranda, Neermarga

Check Also

ಹಾಂವ್ ಬರೊ!? – Konkani Poem

ಹಾಂವ್ ಬರೊ!? ದೆವಾ....ದೆವಾ.... ತೊ ಆನಿ ಹೊ ತಾಂಚ್ಯೆ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಚ್ಲೊಯ್ ತುಂವೆ? ತೊ ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ಅನ್ನಾಡಿ, …