Saturday , January 23 2021
previous arrow
next arrow
Slider
Breaking News
Home / ARTICLES / ದೋನ್ ಬೋಂಡಾ ಪುರೊ – Konkani Short Story

ದೋನ್ ಬೋಂಡಾ ಪುರೊ – Konkani Short Story

 

ಬುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೊ ಕಾಣಿಯೊ

ತ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಕೇವಲ್ ಸಾತ್-ಆಟ್ ಘರಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಂ ಪರಿಂ ಮೊಗಾನ್ ಜಿಯೆತಾಲಿಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಕಿತೆಂಯಿ ವಿಶೇಸ್ ಖಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ವಾಂಟುಂನ್ ಖಾತಾಲಿಂ. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ, ವಾಗ್ವಾದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಮೊಗಾ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಜೀವನ್ ಸರ್‍ತಾಲಿಂ.ಹ್ಯಾಚ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರೆಚೆಂ ಜೊಡೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದೊಗಾಂಚ್ ಘರಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರೀ ತಾಂಕಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ಭಾರೀ ಮೋಗ್. ಕಿತೆಂಯೀ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಜಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ನ್ ಕರ್‍ತಾಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರೀ ತಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಪಳವ್ನ್ ಲೋಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ’ವೃಧ್ದ್ ಪ್ರೇಮಿ’ ಮ್ಹಣೂನ್ಂಚ್ ತಾಮಾಶ್ಯಾಂನಿ ಆಪಯ್ತಾಲಿಂ.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೋರ್ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ತಾಲೊ. ತಿಂ ದೊಗಾಂಯೀ ಘರಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಪಗಡೆಯಾಟ ಖೆಳ್ತಾಲಿಂ. ಮ್ಹಾತ್ಯಾರ್‍ಯಾಕ್ ಹುನ್ ಹುನ್ ಬೋಂಡಾ ಖಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ಜಾಲಿ. ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ನೊವ್ರ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್  ತಿ  ಬೋಂಡಾ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಿ. ಭಿತರ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಡಬ್ಭ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಲೆಂ. ಚಾಣ್ಯಾಪೀಟ್ ಥೊಡೆಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಪರಿಂಯೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಿಣೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪೀಟ್ ಕಾಲಯ್ಲೆಂ. ತಾಂತು ಪಾಂಚ್ ಬೋಂಡ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆ.

ಫಕತ್ ಪಾಂಚ್ ಬೋಂಡಾ ಆಸಾತ್. ಹೆ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ಚೆ ಕಶೆ? ಹಳ್ಳೇಚಾ ನೇಮಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ವಿಶೇಷ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸಗ್ಳ್ಸಾಂಕೀ ವಾಂಟಿಜೆ ನ್ಹಂಯ್‌ವೇ?’ ಮ್ಹಾತಾರೆನ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. "ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಂತ್ ಕರ್‍ತಾಯ್?... ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ವಚುನ್ ಪೀಟ್ ಹಾಡ್ನ್ ಬೋಂಡ ಕರ್ನ್ ಹಳ್ಳೆಚಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ಯೆತ್. ಆತಾಂ ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಹೆಂ ಬೋಂಡ ಖಾವ್ಯಾಂ." ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಾತಾರೆಕ್ ತಾಚೆಂ ಉತರ್ ಮೆಚ್ವಾಲೆಂ. ತಿಣೆಂ ತೀನ್ ಬೋಂಡಾ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ದವರ್‍ಲೆ. ದೋನ್ ಬೋಂಡಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಪ್ಣಾ ಮುಕಾರ್ ದವರ್‍ಲಿ. ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾಕ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲೆಂ "ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಬೋಂಡ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತುವೆಂ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತೀನ್ ಬೋಂಡ ತುಂ ಖಾ/ ಮ್ಹಾಕಾ ದೋನ್ ಪುರೊ." ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ತಿಚೆ ಮುಕಾರ್ ದವರ್‍ಲಿ. ಹೆಂ ಮ್ಹಾತಾರೆಕ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ ನಾ. "ನಾ... ಮ್ಹಾಕಾ ದೋನ್ಂಚ್ ಪುರೊ." ಹಠಚಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ತಿಣೆಂ.

ನಿಮಾಣೆಂ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾನ್ ಏಕ್ ಉಪಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ. "ಏಕ್ ಬೋಂಡ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್‍ಯಾಂ. ದೊಗಾಂಯ್ ಅರ್ಧೊ ಅರ್ಧೊ ಖಾಂವ್ಯಾಂ" ಮ್ಹಾತಾರಿ ಹಾಕಾಯೀ ಒಪ್ವೊಂಕ್ ನಾ. ತಿಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾವಯ್ರ್ ವಿಶೇಷ್ ಮೋಗ್. ತೊಚ್ ತೀನ್ ಬೋಂಡ ಖಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಆಶೆತಾಲಿ. ದೆಕುನ್ "ಬೋಂಡ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ರೂಚ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ" ಮ್ಹಣಾಲಿ.

ದೊಗಾಂಯ್ ಮಧೆಂ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮೊಸ್ತು ವೇಳ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ಲಿ. ಸಮಸ್ಯಾ ತಶಿಚ್ ಉರ್‍ಲಿ. ನಿಮಾಣೆಂ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ "ಆತಾಂ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ದೊಗಾಂಯಿ ನಿದ್ಯಾಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕೋಣ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಟೊನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ತಾಗಿ ತಾಣಿಂ ದೋನ್ ಬೋಂಡ ಖಾಯ್ಜೆ" ಮ್ಹಾತಾರಿ ಒಪ್ವಾಲಿ. ದೊಗಾಂಯೀ ಹುನ್ ಹುನ್ ಬೋಂಡ ಖಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ನಿದ್ಲಿಂ.

ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಲೊ. ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಪೂಣ್ ದೊಗಾಂಯೀ ದೊಳೆ ದಾಂಪುನ್ಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಬೋಂಡ ಖಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ ತಾಂಕಾಂ. ಧನ್ಪಾರ್ ಜಾಲೊ. ಸಾಂಜ್ ಜಾಲಿ. ಹಾಣಿಂ ಘರಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸೆಜಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ದುಭಾವ್ ಜಾಲೊ. ಬಾಗಿಲ್ ಫೊಡ್ನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿಂ. ಮ್ಹಾತಾರೊ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಹಾಲಾನಾಶೆಂ ವಗೊಚ್ಚ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಮೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಳ್ಳೆಗಾರಾಂನಿ ತಾಂಕಾ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರೆಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ತಾಂಕಾ ಲಾಸುಂಕ್ ದೋನ್ ಸಾರಿಯಾ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಸಾರಿಯೆರ್ ನಿದಾಯ್ಲೆಂ. ಲೋಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂಕಾಂ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ದಿಸ್ಲಿನಾ. ದೊಗಾಂಯೀ ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಟೊನ್ "ಜಾಯ್ತ್ ಹಾಂವ್ ದೋನ್ ಬೋಂಡ ಖಾತಾಂ" ಮ್ಹಣಾಲಿಂ.

ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಂನಿ ಭುತ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಳ್ಳೆ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಮ್ಹಾತಾರೊ ಆನಿ ಮ್ಹಾತಾರಿ ನಿದಾನಾಯೆನ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಸಮ ಉಲ್ವಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಂಚಿ ಸರ್ಕಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಿ. ತಿಂ ವೊಮ್ತೆಂ ಉದಾರೆಂ ಪಡೊನ್ ಹಾಸಾಲಾಗ್ಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾ ಪ್ರಾಯಾರೀ ತಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಪಳವ್ನ್ ಶೆರ್ಮೆವ್ನ್ ಗೆಲಿಂ.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

About Author:

Lilly Miranda

From past 40 years Lilly Miranda is well known for her konkani stories for children. she is written many articles in kannada, konkani and english languages.After her BSc studies she worked as a teacher for long period of time. Her articles published in Rakkno, Sevak, Divo, Dirvem, Kutam, Jelo, Kurow and many other books and papers.

She writes articles, stories related to family and children. She also translated many stories from Kannada, English, Hindi to Konkani. Presently she resides in Kammanahalli Bangalore along with her husband Mr.Richard Miranda and children. She is active member of BCCRS- Divine Spirit Prayer Group in Bangalore.

About Lilly Miranda

Check Also

Something Up There…

Apart from my interest in writing, reading and music, travelling is another activity I enjoy …