Saturday , October 23 2021
FKCA_01
FKCA_02
FKCA_06
previous arrow
next arrow
Home / POEMS / “ಕೊರೊನಾ ಆಮಿಂ ಮೊರಾನಾ” – Poem

“ಕೊರೊನಾ ಆಮಿಂ ಮೊರಾನಾ” – Poem

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ಕೊರೊನಾ?,
ಆಮಿಂ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ,
ತಾಚೆ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳುಂಕ್ ನಾ,
ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಫರ್ಮಾಣೆಂ ಚಲೊಂಕ್ ನಾ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಚೈನಾ ಇಟೆಲಿ ಇರಾನ್,
ಆತಾಂ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾ ಕೊನ್ಶಾನ್,
ಲೋಕ್ ಭರ್ಲಾ ಭಿಯಾನ್ ಆನಿಂ ಆಕಾಂತಾನ್,
ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ನಿಸಾಂತಾನ್.

ಜೊ ಖೊಟ್ಯಾಂಚೆ ಬುದಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಚಲಾನಾ,
ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಧರಿನಾ,
ಅಧರ್ಮ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸಾನಾ,
ತಾಕಾ ಕೊರೊನಾ ವೈರಾಸ್ ಲಾಗಾನಾ.

ಜೊ ಮನಿಸ್ ಪರಮೋನ್ನತ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ರಾವ್ತಾ,
ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರಾಚೆ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ,
ಆನಿಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಸದಾಂನಿತ್ ನಿಯಾಳ್ತಾ
ತಾಕಾ ದೇವ್ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ದಿತಾ.

-ಪೀಟರ್ ಡಿ' ಸೋಜಾ, 
ದೈವಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಜಮಾತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್.

 

About Author:

Peter Dsouza, Bangalore

Peter Dsouza is a active member of BCCRS Divine Spirit Konkani Prayer Group of Bangalore Archdiocese. Along with his work he is dedicated himself for reaching out to people through Konkani prayers. He stays in Kammanahalli along with his family.

About Peter Dsouza

Check Also

ಥೊಡ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ- Konkani Poem

ಥೊಡ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ  ತಾಳಿಯಾಂಕ್, ಚಡ್ ಭುಲನಾಕಾ, ಆವಾಜ್ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ತರೀ ಮಕ್ಸದ್ ವೆವೆಗ್ಳೊ! ******************** ತಾಳಿಯಾಂಚೆ ಅಮಾಲ್, ಚಡಯ್ನಾಕಾ …