Tuesday , October 20 2020
previous arrow
next arrow
Slider
Home / ARTICLES / POEMS

POEMS

ಥೊಡ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ- Konkani Poem

ಥೊಡ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ  ತಾಳಿಯಾಂಕ್, ಚಡ್ ಭುಲನಾಕಾ, ಆವಾಜ್ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ತರೀ ಮಕ್ಸದ್ ವೆವೆಗ್ಳೊ! ******************** ತಾಳಿಯಾಂಚೆ ಅಮಾಲ್, ಚಡಯ್ನಾಕಾ ತಕ್ಲೆಕ್, ಗಾಳಿ ಶಿರಾಪ್ ಮೆಳ್ತೆಲ್ಯೊ, ಪಿರ್ವೊಂಕ್! ************************ ತಾಳಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್, ಭುಲೊನ್ , ಭಾಷಣ್ ಲಾಂಬಯ್ನಾಕಾ, ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾಣಾ ಜಾ! ********************* ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಳಿಯೊ ಮೆಳ್ನಾಂತ್ ಸದಾಂ, ಕರಿನಾಕಾ ಖಂತ್, ಥೊಡೆ ಹಾತ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾತ್! ********************** ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ಲಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಬ್ಧನಾಕಾ, …

Read More »

ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ’ಪ್ಯಾಕೇಜ್’ – Konkani Poem

ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ’ಪ್ಯಾಕೇಜ್’   ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಪಿಡೆಚಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಆಕ್ರಮಣಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಚೊ ಆದೇಶ್ ಮಾನುನ್ ತಾಳ್ಯೊ ಪೆಟೊನ್, ಬೊಶಿಯೊ ಬಡವ್ನ್, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಜಳವ್ನ್, ಲೋಕ್ ಜಾಲೊ ಘರಾ ಭಿತರ್’ಚ್ ಲಾಕ್-ಡೌನ್ ಲಾಕ್-ಡೌನ್ ಗೆಲೆಂ ವಿಸ್ತಾರೊನ್.. ಘರಾ ಬಸೊನ್ ಥಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್, ಆರ್ಥಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೋದಿ ಸಾಯ್ಭಾನ್ ಆನಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲಿ ’ಪ್ಯಾಕೇಜ್’, ಕರುಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿ ಭಿತರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪ್ಯಾಕೇಜಿ ಭಿತರ್ …

Read More »

ಹಾಂವ್ ಬರೊ!? – Konkani Poem

ಹಾಂವ್ ಬರೊ!? ದೆವಾ....ದೆವಾ.... ತೊ ಆನಿ ಹೊ ತಾಂಚ್ಯೆ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಚ್ಲೊಯ್ ತುಂವೆ? ತೊ ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ಅನ್ನಾಡಿ, ಚೋರ್ ನಾ ತಾಕಾ ಲಜ್, ಮಾನ್ ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾತಾಮೂ! ಹೊ ಪಳೆ ಲಜ್ಮಾಂಡೊ ಮರ್‍ಯಾದ್ ವಿಕ್ತಾ, ಹಳ್ಶಿಕ್ ಆಧಾರ್‍ತಾ ದೆಖ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಬ್ದೆಸ್. ತಾಕಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಯಾ ಗರೀಬ್ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಜಾತಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಾಚೆ ದೀಸ್ ಮಜೆನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆ ಆತಾಂ …

Read More »

ಉಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ್ವ್ಯಾ, ಯೆ ಪಾಟಿ೦ ಘರಾ – Konkani Poem

ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಭಾ೦ದುನ್ ಘೊ೦ಟೆರ್ | ಉಬೊನ್ ಗೆಲಾ೦ಯ್ ಪಾರ್ವ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಜೊವ್ನ್ ರಾವ್ಳೆರ್ | ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲಾ೦ ದಿರ್ವ್ಯಾ 1. ಸಾಕಾಳಿ೦ಚಾ ಶೀತಳ್ ಧೊವಾಕ್ | ಘೊ೦ಟೆರ್ ಜಾಲಾ೦ ಒಲೆ೦ ಪರ್ಜಳ್ ಸುರ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾ೦ ವರ್ವಿ೦ | ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ತೆ೦ ಜಾಲೆ೦ "ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಆಸ್ತಾ೦" ಮ್ಹಣೊನ್ | ಉತಾರ್ ದಿಲ್ಲೆ೦ಯ್ ಮಾಕಾ ಸಾ೦ಡುನ್ ಗೆಲೆ೦ಯ್ ಎಕ್ಸುರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ | ಚಿ೦ತಾ೦ ಸದಾ೦ ತುಕಾ 2. ಆಶಾ …

Read More »

CORONA- When it’s all Gone

In the midst of the chaos, hustle and bustle There was a sudden silence. The shouts and screams Were stopped with masks Ego and attitude began to die in the dust. No one guessed a simple virus would turn dreaded And shake the humanity. Thousands of people lay on ground …

Read More »

Life is such a short affair – Poem on Covid-19

Life is such a short affair Something so precious, yet seldom we care And now there's threat and darkness lurking with a constant glare A very spooky nightmare! When a healthy and dainty beating heart is becoming so rare People we are losing, something so hard to bear To give …

Read More »

“ಕೊರೊನಾ ಆಮಿಂ ಮೊರಾನಾ” – Poem

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ಕೊರೊನಾ?, ಆಮಿಂ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ, ತಾಚೆ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳುಂಕ್ ನಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಫರ್ಮಾಣೆಂ ಚಲೊಂಕ್ ನಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಚೈನಾ ಇಟೆಲಿ ಇರಾನ್, ಆತಾಂ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾ ಕೊನ್ಶಾನ್, ಲೋಕ್ ಭರ್ಲಾ ಭಿಯಾನ್ ಆನಿಂ ಆಕಾಂತಾನ್, ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ನಿಸಾಂತಾನ್. ಜೊ ಖೊಟ್ಯಾಂಚೆ ಬುದಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಚಲಾನಾ, ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಧರಿನಾ, ಅಧರ್ಮ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸಾನಾ, ತಾಕಾ ಕೊರೊನಾ ವೈರಾಸ್ ಲಾಗಾನಾ. ಜೊ …

Read More »

ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕೊರೊನಾ…. – Konkani Poem

ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕೊರೊನಾ.... ಹೇ ನಿಷ್ಠುರ್ ಕೊರೊನಾ, ತುಜ್ಯಾ ಧರ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಘಡ್ಯೆಚಿ ಸುಖ್-ಶಾಂತಿ ನಾ, ರೂಪ್ ತುಜೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸಾನಾ ತರೀ, ಕಠೋರ್ ಧೊಶಿನ್ ತುಜ್ಯಾ ದೂಖ್ ತಡ್ವಾನಾ, ಶೆಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೇತ್ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸರ್ಶಿಂ ಭಿಂಯಾನ್ ಕೊಣ್‌ಯೀ ರಾವಾನಾ ಅಶೆಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಷ್ಟಿತಾಯ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊರೊನಾ? ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಜಾಯಿತ್ತೆ ಜೀವ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಸಾರೆಂ ಜಾಲೆ ಮಾರುನ್ ತುಂವೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ದುಖಾಚೆ …

Read More »