Saturday , January 23 2021
previous arrow
next arrow
Slider
Breaking News
Home / ARTICLES

ARTICLES

Kite-Flying to a Happier Life :)

As I sat on the balcony, I watched the neighborhood kids and their guardians flying colorful kites in the sky. The lock-down has birthed a new tradition around here – Kite Flying. Every afternoon my adjacent neighbor and his grandson sit out and carefully craft a kite from scratch. Sometimes it is built from old gift wraps and other …

Read More »

CORONA- When it’s all Gone

In the midst of the chaos, hustle and bustle There was a sudden silence. The shouts and screams Were stopped with masks Ego and attitude began to die in the dust. No one guessed a simple virus would turn dreaded And shake the humanity. Thousands of people lay on ground …

Read More »

ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಫಳ್ -ಸಕಾಳಿಕ್ ಚಿಂತಪ್

ಸಕಾಳಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಫಳ್ ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ಲೆ ಪ್ರಾಚಿತಾಚೆ ಚಾಳೀಸ್ ದೀಸ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ-ವೊರೆಸಾಂವಾನ್, ತ್ಯಾಗಾನ್ ಆಮಿ ಸಂಪವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಸಮೊಡ್ತಿಚೆಂ ಮಹಾನ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ಫೆಸ್ತ್-ಪಾಸ್ಖ್ ಆಮಿ ಆಚರ್‍ಸಿಲೆಂ. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಆಮಿ ಖುದ್ಧಾನ್ ಭಗ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಹೆರಾಂಕ್‌ಯೀ ಆಮಿ ವಾಂಟೆಲಿ ಕೆಲೆಂ. ಹೆಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ವಿಧಾನ್ ಆಮಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ನಶಿಬ್‌ಚ್ ಸಯ್. ಲ್ಹಾನ್-ವ್ಹಡ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್-ದುಬ್ಳೊ ಅಸಲೊ ಬೇಧ್-ಭಾವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಥೊಡೆಂ ತರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಸವೆಂ …

Read More »

Something Up There…

Apart from my interest in writing, reading and music, travelling is another activity I enjoy a lot. From my childhood I have always fancied exploring new places, understand the lifestyle of the people living there and getting to know the culture of those places. Having parents who worked, getting leaves …

Read More »

ದೋನ್ ಬೋಂಡಾ ಪುರೊ – Konkani Short Story

  ಬುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೊ ಕಾಣಿಯೊ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಕೇವಲ್ ಸಾತ್-ಆಟ್ ಘರಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಂ ಪರಿಂ ಮೊಗಾನ್ ಜಿಯೆತಾಲಿಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಕಿತೆಂಯಿ ವಿಶೇಸ್ ಖಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ವಾಂಟುಂನ್ ಖಾತಾಲಿಂ. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ, ವಾಗ್ವಾದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಮೊಗಾ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಜೀವನ್ ಸರ್‍ತಾಲಿಂ.ಹ್ಯಾಚ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರೆಚೆಂ ಜೊಡೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದೊಗಾಂಚ್ …

Read More »

Moral Licensing – How Your Good Deeds Suddenly Make You Wicked

“I will definitely stop partying often starting next month”, said Amy. Now since the next month was 1 week away, Amy decided she must party every day before giving up on the fun in a few days.Whether Amy stopped her partying habits in the next month is a different question …

Read More »

ಫೇಯ್ಲ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ, ಜೀವನ್ ಆಸಾ ನೇ? ಸಲ್ವಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲ್ಯಾಂಕ್ 8 ಸೂಚನಾಂ

ಆಖ್ರೇಚ್ಯೆ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಫೇಯ್ಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ, ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ, ವಿಚಿತ್ರ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂನಿ  ಶಿರ್ಕುನ್ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ. ಕೊಣಾಚೆಂಗಿ ಬೈಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ, ಆಶೆನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ, ಜೀವನ್ ಜಾಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆಪರಿಂ ಭಗ್ತಾ. ಕೊಣೀ ನಾಕಾ, ಖಂಚೆಂಯೀ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರಾಸ್. ಸಕ್ಕಡ್‌ಯೀ  ಮ್ಹಜ್ಯೆವಿಶಿಂ ಸಾಂಗುನ್ ಹಾಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದೂಕ್. ಮತ್ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ಜೀವನ್ ಅನಿಕೀ ಮುಗ್ದುಂಕ್ ನಾ. …

Read More »

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್…

ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭರ್ಸೊನ್ ಕಂಗ್ಲಿಷ್, ತಮಿಳ್-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಂಗ್ಲಿಷ್, ತೆಲುಗು-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತೆಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಾಲಾಂ ತಶೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಾಲಾಂ ತಶೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಾಲಾಂ ತೆಂ ಕೊಣೆಂಗಿ ಕೆದಾಳಾಗಿ ಪೊಂಯ್ಟ್ ಆವ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತಲ್ರ್ಯಾಂತ್. ತೆಂ ಕೊಂಗ್ಲಿಷ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಚೆಪೆಂ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ಫಾವೊ. ಫಿಟ್ಟ್ ನಾಂವ್ ತೆಂ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ …

Read More »