Sunday , April 18 2021
previous arrow
next arrow
Slider
Breaking News
Home / Search Results for: Roshan M Kamath

Search Results for: Roshan M Kamath

ಹಾಂವ್ ಬರೊ!? – Konkani Poem

ಹಾಂವ್ ಬರೊ!? ದೆವಾ....ದೆವಾ.... ತೊ ಆನಿ ಹೊ ತಾಂಚ್ಯೆ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಚ್ಲೊಯ್ ತುಂವೆ? ತೊ ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ಅನ್ನಾಡಿ, ಚೋರ್ ನಾ ತಾಕಾ ಲಜ್, ಮಾನ್ ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾತಾಮೂ! ಹೊ ಪಳೆ ಲಜ್ಮಾಂಡೊ ಮರ್‍ಯಾದ್ ವಿಕ್ತಾ, ಹಳ್ಶಿಕ್ ಆಧಾರ್‍ತಾ ದೆಖ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಬ್ದೆಸ್. ತಾಕಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಯಾ ಗರೀಬ್ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಜಾತಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಾಚೆ ದೀಸ್ ಮಜೆನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆ ಆತಾಂ …

Read More »

ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಫಳ್ -ಸಕಾಳಿಕ್ ಚಿಂತಪ್

ಸಕಾಳಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಫಳ್ ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ಲೆ ಪ್ರಾಚಿತಾಚೆ ಚಾಳೀಸ್ ದೀಸ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ-ವೊರೆಸಾಂವಾನ್, ತ್ಯಾಗಾನ್ ಆಮಿ ಸಂಪವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಸಮೊಡ್ತಿಚೆಂ ಮಹಾನ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ಫೆಸ್ತ್-ಪಾಸ್ಖ್ ಆಮಿ ಆಚರ್‍ಸಿಲೆಂ. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಆಮಿ ಖುದ್ಧಾನ್ ಭಗ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಹೆರಾಂಕ್‌ಯೀ ಆಮಿ ವಾಂಟೆಲಿ ಕೆಲೆಂ. ಹೆಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ವಿಧಾನ್ ಆಮಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ನಶಿಬ್‌ಚ್ ಸಯ್. ಲ್ಹಾನ್-ವ್ಹಡ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್-ದುಬ್ಳೊ ಅಸಲೊ ಬೇಧ್-ಭಾವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಥೊಡೆಂ ತರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಸವೆಂ …

Read More »

ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕೊರೊನಾ…. – Konkani Poem

ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕೊರೊನಾ.... ಹೇ ನಿಷ್ಠುರ್ ಕೊರೊನಾ, ತುಜ್ಯಾ ಧರ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಘಡ್ಯೆಚಿ ಸುಖ್-ಶಾಂತಿ ನಾ, ರೂಪ್ ತುಜೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸಾನಾ ತರೀ, ಕಠೋರ್ ಧೊಶಿನ್ ತುಜ್ಯಾ ದೂಖ್ ತಡ್ವಾನಾ, ಶೆಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೇತ್ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸರ್ಶಿಂ ಭಿಂಯಾನ್ ಕೊಣ್‌ಯೀ ರಾವಾನಾ ಅಶೆಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಷ್ಟಿತಾಯ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊರೊನಾ? ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಜಾಯಿತ್ತೆ ಜೀವ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಸಾರೆಂ ಜಾಲೆ ಮಾರುನ್ ತುಂವೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ದುಖಾಚೆ …

Read More »

Ullas Menezes (30), Dubai / Vamanjoor, Mangalore

Ullas Menezes (30) son of Gregory and Celine Menezes, husband of Kenita Menezes, brother of Santhosh, Grecilla and Pramila, brother-in-law of Roshan D’Souza and Jason Vas, uncle of Rishal and Jostin, passed away on February 28, 2020. Funeral cortege will leave residence Kiram House at 3.30pm on Friday, March 6 for …

Read More »