Sunday , April 18 2021
previous arrow
next arrow
Slider
Breaking News
Home / ARTICLES / ಫೇಯ್ಲ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ, ಜೀವನ್ ಆಸಾ ನೇ? ಸಲ್ವಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲ್ಯಾಂಕ್ 8 ಸೂಚನಾಂ

ಫೇಯ್ಲ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ, ಜೀವನ್ ಆಸಾ ನೇ? ಸಲ್ವಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲ್ಯಾಂಕ್ 8 ಸೂಚನಾಂ

ಆಖ್ರೇಚ್ಯೆ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಫೇಯ್ಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ, ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ, ವಿಚಿತ್ರ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂನಿ  ಶಿರ್ಕುನ್ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ. ಕೊಣಾಚೆಂಗಿ ಬೈಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ, ಆಶೆನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ, ಜೀವನ್ ಜಾಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆಪರಿಂ ಭಗ್ತಾ. ಕೊಣೀ ನಾಕಾ, ಖಂಚೆಂಯೀ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರಾಸ್. ಸಕ್ಕಡ್‌ಯೀ  ಮ್ಹಜ್ಯೆವಿಶಿಂ ಸಾಂಗುನ್ ಹಾಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದೂಕ್. ಮತ್ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ಜೀವನ್ ಅನಿಕೀ ಮುಗ್ದುಂಕ್ ನಾ. ಕಾಮ್ ಗೆಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್, ಹಾತಾಂತ್ ಸಕತ್ ಉಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಫೇಯ್ಲ್ ಜಾಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ, ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಡಲ್ಲ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಪರತ್ ನವೆಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ್ ಬಾಂಧ್ಚೊ ಆತ್ಮ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಸಲ್ವಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ಝಳ್ಕತಾ. ಸಲ್ವಣೆಚ್ಯಾ ಆಮಾಲಾಂತ್ಲೆಂ ಉತ್ರೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್. ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಉತ್ರೊನ್ ಯೆಜಯ್ ತರ್, ಏಕ್ ದೋನ್ ನಿಯಮಾಂ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಸಾತ್.

ಖಂತಿಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಕ್ ಫುಲ್ ಶ್ಟೊಪ್
ಗಿರ್ಬೊಜಿ ಏಕ್ ಗುಡ್ ಬಾಂಧುನ್ ಆಸ್ತಾ. ತೊ ಗುಡ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ ಜ್ಯೋರಾನ್ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳುನ್ ಗುಡ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡುನ್ ಚೂರಾನ್ ಚೂರ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಗಿರ್ಬೊಜಿ ಖಂತ್ ಕರ್ನ್ ರಡುನ್ ಬಸ್ತಾಗಿ? ತೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಸುಕ್ಣೆಂ. ಪರತ್ ಗುಡ್ ಬಾಂಧುಕ್ ಧರ್‍ತಾ. ಕೆತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆ ಬಾಂಧ್ಲಲೊ ಗುಡ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಪರತ್ ಆನಿ ಪರತ್ ತೊ ಉಭೊ ಕರ್‍ತಾ. ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಜೀವನ್ ಸಂಪ್ತಾ ವರೇಗ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರಾಜಯ್. ಖಂತ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಖಾರ್ ವ್ಹಚುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಅಶೆಂ ಸಲ್ವಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ವಾಟ್, ಖಂತ್ ಕರ್‍ಚಿ ಪಯ್ಲೆಂ ರಾವಂವ್ಚೆಂ.

ತುಮ್ಕಾಂ ತುಮಿಂಚ್ ಖಳನಾಯಕ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾತ್
ಚೂಕ್ ಘಡ್ತಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ, ಹಾಂವ್ಚ್ ಸಮಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಖರ್ಗುಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಶೆಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಹಿ ಆಲೋಚನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಆಸಾ. ಚೂಕ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಫಾತರ್ ಚೂಕ್ ಕರ್‍ತಾವೆ? ಊಹುಂ, ಚೂಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಒಪ್ವೊನ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಖಳನಾಯಕ್ ಕರ್ನ್ ದುರ್ಸೊನ್ ಬಸ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಬರ್‍ಯಾಕ್‌ಚ್ ನ್ಹಯ್‌ವೆ? ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಆಮಿ ಉಕ್ಲುನ್ ಧರಿನಾಂವ್ ತರ್, ಆಮ್ಚ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ನಾಕಾ, ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಆಮಿ ಬುಧ್ವಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾವಾನಾಂವೆ?

ಕೊಣೆಂಗೀ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಪರ್‍ಲೊ
ಖಂಚ್ಯಾಗಿ ಎಕಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ, ಚಡ್ತಾವ್ ಜಣಾಂಚಿ ಮತ್ ತಗ್ಸುಂಚೊ ಏಕ್ ಡಾಯಲೋಗ್ ಹೊಚ್ - 'ಕೊಣೆಂಗೀ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಪರ್ನ್ ಉಡವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೊ'. ಹೊ ಮನೋಭಾವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮುಖಾರ್ ವ್ಹಚಾನಾಶೆಂ ಬಾಂಧುನ್ ಘಲ್ತಾ. ತೆಂ ಸತ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಪುರೊ, ಫಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಪುರೊ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಜೀವನಾಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ, ಬರೆಂ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಆಮಿ ಉಪ್ಯೋಗಾಚೆ ಜಾತಾಂವ್ ತರ್, ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಆಮಿ ಚಡ್ ವಾಂಟ್ಯಾನ್ ಉಪ್ಯೋಗಾಚೆ ಜಾತಾಂವ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೆಜಾರಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಯೆವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ, ಶೆಂಭೊರ್ ಠಕ್ಕೆ ಬರೆಂ. ಲೊಂಕಡ್ ತಾಪುನ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಆಮಿ ಏಕ್ ರೂಪ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಮನಿಸ್‌ಯೀ ತಿತ್ಲೊಚ್. ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಸೈರಣ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾತಾ

ಏಕ್ ಥರ್‌ಶೆಂ ಮೋಡ್
ಸಲ್ವುನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ, ಏಕ್ ಥರ್‌ಶೆಂ ಮೋಡ್ ರೆವ್ಡುನ್ ಆಸ್ತಾ. ಕೊಣ್‌ಗಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಥರಾನ್ ಪಳೆತಾ. ಸಕ್ಕಡ್‌ಯೀ ಕುಡ್ಸುನ್ ಏಕ್ ಥರ್‌ಶೆಂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಭೊಗಪ್ ಧೊಸ್ತಾ. ತೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಪದ್ರ್. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಭಾವಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಯ್ರ್ ಯೆಜಯ್. ಥಂಯ್ ಕೊಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಆಸ್ತಾ. ತಾಕಾ ಹ್ಯೊ ಪೂರಾ ಸಂಗ್ತಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್. ಆಜಿಗಿ, ಆಜೊಗಿ, ಕೊಣ್‌ಗಿ ಎಕ್ಲೊ, ತಾಂಚೆತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ವ್ಯಾಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತಾಂಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೆರ್ವುನ್ ತಾಂಚಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಸಕತ್ ಆಮ್ಚಿ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಾಚೆಂ ಜಯ್ತ್. ನಕಾರಾತ್ಮ‌ಕ್‌ಪಣ್ ನಿರುತ್ಸಾಹಿತ್ ಕರ್‍ತಾ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಸಕತ್ ಆತ್ಮ್‌ವಿಶ್ವಾಸ್ ಭರ್‍ತಾ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಷ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್
ಸಕ್ಕಡ್‌ಯೀ ಆರಾಮಾಯೆನ್ ಜೀವನ್ ಸರ್‍ತಾತ್. ಸಕ್ಟಾಂಕ್‌ಯೀ ಸುಲಭ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಸ್ವಪಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸೊಡಿಜಯ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಜಣ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಕಷ್ಟ್ ಯೆತಾತ್, ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತರ್, ಪಡ್ಚಾ ಜಾತೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ದುರಾದೃಷ್ಟಾನ್ ಸಕ್ಕಡ್‌ಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಚಿಂತಾತ್ ಆನಿ ಆರಾಮಾಯೆನ್ ಜೀವನ್ ಸಾರ್‍ತಾತ್.ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಷ್ಟ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಸಲ್ವಯ್ನಾಂತ್, ಬಗರ್ ಜೈತ್ ದಿತಾತ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಏಕ್‌ಚ್ ರೂಲ್. ತಾಂಕಾಂ ಸುಲಭ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಸಲೆಂ ನಾಂಚ್ ನಾ. ತಸಲೊ ಜೋಪ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್.

ಕೊಣಾಚೆಂಗಿ ತೀರ್ಮಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲಿನಾ ಜಾಂವ್
ಹಾತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ, ಸಂಸಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯೆವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್‍ತಾ. ಗೊತ್ತು ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಖಂಚ್ಯಾಗಿ ಎಕಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಯೆತಾತ್. ತೊ ತಸಲೊ, ಹೆಂ ಅಸಲೆಂ. ಹೆರ್ ಉಲೊಣೆ ಮಾಮೂಲ್. ತಸಲೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್. ತುಮ್ಚೆವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಗೊತ್ತಾಸ್ತಲಿ. ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ತುಮ್ಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಗೊತ್ತಾಸಾನಾ. ತುಮಿ ಕಿತೆಂ, ತುಮ್ಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಕಸಲೆಂ ತೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ವ್ಹಚಾನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾರಾಣಾಂತ್ ಲಾಗುನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉಲೊಣ್ಯಾಕ್ ಕಾನ್ ದಿನಾಶೆಂ, ಕಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಮತಿಕ್ ವ್ಹರಿನಾಶೆಂ, ತಾಂಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಬುಧ್ವಂತ್‌ಕಾಯೆಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್.

ಹಾಂವ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಫಟ್
ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಲ್ವಾಲೊಂ ದೆಕುನ್, ಹಾಂವ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೊಂನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕಾರಾಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಕ್ಚಿ ಸಕತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತಡಾಕ್ ಪಡ್ತಾ ಸಬಾರ್‌ಸೊ ಲೋಕ್. ಎಕಾದಾವೆಳಾ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರಾನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಮೆಚಾಂನಿ ಉಣೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಾಕಾ ಟೀಮಾಂತ್ಲೊ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್, ಇತ್ಲೊ ವಯ್ರ್ ತೊ ಯೆತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊವೆ? ಊಹುಂ... ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಮೆಚಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಶೆಂಭೊರ್ ರನ್ ಕಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿಂಚ್ ಸಚ್ಚಿನಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಚೊ ದೇವ್ ಕರ್‍ತಾ. ಹೆಂ ಸತ್ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್. ಆಮ್ಚೆ ವರ್ವಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್‍ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮುಖಾರ್ ವ್ಹರ್‍ತಾ.

ಚಡ್ ಆಲೋಚನ್ ಕರಿನಾಕಾತ್
ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹಚುನ್ ಥಂಯ್ ಸಲ್ವಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ. ಆಶೆಂ ಪೂರಾ ಕರ್ನ್ ವ್ಹಚುನ್ ತಶೆಂ ಪೂರಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಲೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಚಡ್ತಿಕ್ ಖಂತಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‌ಚ್. ಕೆದಾಳಾರೀ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿಚ್ ತಕ್ಲೆಂತ್. ಜಿಕ್ಚ್ಯಾವಿಶಿಂ ಆಲೋಚನ್‌ಚ್ ನಾ. ಸಲ್ವಣೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಫುರ್ಸತ್‌ಚ್ ನಾ. ತಸಲ್ಯೊ ಆಲೋಚನೊ ಸೊಡಿನಾಶೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್. ಆಲೋಚನ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ವರ್ನಿ ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆಂ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಇಲ್ಲಿ ತರೀ ಜೀಕ್ ಮೆಳಾತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಚಡಿತ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಸೊಡಾ.

 

About Author:

Richard Miranda

Mr.Richard Miranda completed his graduation from St.Aloysius College Mangalore in the year 1970 and later worked in same college office till he retiered in the year 2008. In Mangalore he served different roles in Jeppu parish Council.He is written many books and also translated many books and articles from Kannada, English and Konkani Languages which are published diffrent magazines.

Presently he is residing in Kammanahalli, Bangalore along with his wife Mrs.Lilly Miranda (who is also a writer) and children. He is active member of BCCRS- Divine Spirit Prayer Group in Bangalore.

About Richard Miranda

Check Also

To Dad and Mom, with love

Parents are the most wonderful gift we all receive, their love, care and concern are …